آموزش مجازی تدوین کننده استاندارد آموزشی

آموزش مجازی تدوین کننده استاندارد آموزشی (Editor of Educational Standard) : شخصی است که صلاحیت آن طبق ضوابط این دستورالعمل…

0
از 699,000 تومان

آموزش مجازی ساماندهی محیط کار

آموزش مجازی ساماندهی محیط کار (۵S)، ۵S از جمله سیستمهایی است که طبق نظر بسیاری از صاحبنظران، پایه اولیه و…

0
از 390,000 تومان

آموزش مجازی مدیریت اثربخش آموزش پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵

آموزش مجازی مدیریت اثربخش آموزش پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵ جهت سازماندهی و طرح ریزی فرآیند آموزش در سازمان ها می…

0
از 695,000 تومان

آموزش مجازی مدیریت پروژه اساس استاندارد PMBOK

آموزش مجازی مدیریت پروژه اساس استاندارد PMBOK : مدیریت پروژه همیشه به صورت غیررسمی عملی بوده، اما در اواسط قرن…

0
از 599,000 تومان

آموزش مجازی مدیریت کیفیت استاندارد ISO 9001

آموزش مجازی مدیریت کیفیت استاندارد ISO 9001 یکی از بحث های جدید در زمینه تولید و خدمات است. گرچه سابقه…

0
از 599,000 تومان