آموزش مجازی تکنیک های مصاحبه گزینش

آموزش مجازی تکنیک های مصاحبه گزینش ، از چالش های مدیران در سازمان ها، مدیریت و رهبری کارکنان می باشد.…

0
از 599,000 تومان