آموزش مجازی امدادگر حوادث

آموزش مجازی امدادگر حوادث  : امدادگر حوادث شغلی است از حوزه بهداشت و ایمنی که در آن شخص قادر به انجام…

0
از 699,000 تومان

آموزش مجازی راننده امدادگر

آموزش مجازی راننده امدادگر، راننده امدادگر شغلی است در حوزه بهداشت و ایمنی که شامل شایستگی های بکارگیری الزامات و…

0
از 695,000 تومان