آموزش مجازی مدیر عامل حرفه ای

آموزش مجازی مدیر عامل حرفه ای توضیحی در مورد وظایف و رفتار مدیر عامل است. رئیس همه افراد و مسئول…

0
از 690,000 تومان