آموزش مجازی انجام عملیات کمک های اولیه

آموزش مجازی انجام عملیات کمک های اولیه، همه ســاله تعداد زیادی از بیماران و مصدومان، تا قبل از دریافت درمانهای…

0
از 595,000 تومان

آموزش مجازی بکارگیری HSE صنایع (پیشرفته)

آموزش مجازی بکارگیری HSE صنایع (پیشرفته)،  بکارگیری HSE در صنایع(پیشرفته) شایستگی می باشد در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست…

0
از 595,000 تومان