آموزش مجازی PBA مدیریت ارتباط مؤثر با همکاران

آموزش مجازی PBA مدیریت ارتباط مؤثر با همکاران ، بنیاد مهم ارتباطی را که تصویر حرفه ای بر اساس آن…

0
از 390,000 تومان

آموزش مجازی ارگونومی

آموزش مجازی ارگونومی، شیوه صحیح نشستن، راه رفتن، کار با کامپیو‌تر و انواع ورزش‌ها و نرمش‌ها که انجام آن در محل…

0
از 390,000 تومان

آموزش مجازی رعایت الزامات سلامت،بهداشت، ایمنی محیط کار خدمات تغذیه ای

آموزش مجازی رعایت الزامات سلامت،بهداشت، ایمنی محیط کار خدمات تغذیه ای : ایمنی عبارت ازبرنامه ریزی به منظور رهایی از…

0
از 599,000 تومان

آموزش مجازی ساماندهی محیط کار

آموزش مجازی ساماندهی محیط کار (۵S)، ۵S از جمله سیستمهایی است که طبق نظر بسیاری از صاحبنظران، پایه اولیه و…

0
از 390,000 تومان