آموزش مجازی PBA مدیریت ارتباط مؤثر با همکاران

آموزش مجازی PBA مدیریت ارتباط مؤثر با همکاران ، بنیاد مهم ارتباطی را که تصویر حرفه ای بر اساس آن…

0
از 390,000 تومان

آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای بهداشت ایمنی

آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای بهداشت ایمنی، دانش مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی در اصل فن پیشگیری از…

0
از 897,000 تومان

آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای نوین منابع انسانی

آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای نوین منابع انسانی تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی به مشابه انواع تعهد ،…

0
از 899,000 تومان

آموزش مجازی PBA مدیریت مهارت زندگی

آموزش مجازی PBA مدیریت مهارت زندگی ، با هدف آموزش توانایی ها و مهارت زندگی ارائه شده است. درابتدا ارتقاِء…

0
از 899,000 تومان